КОНТАКТ

Назив здравствене установе: Дом здравља „Др Душан Савић Дода“

Улица: Светосавска бб, 21300 Беочин

Шифра делатности: 8621

Матични број: 08071411

ПИБ: 101235906

Текући рачун код Управе за трезор: 840-337661-19

Тел.: 021/870-055

Факс: 021/870-052

E-mail: dzbeocin@gmail.com