ФИНАНСИЈЕ

Финансијски извештај Дома здравља на дан 22.08.2016. године

Стање средстава на рачуну

Претходно стање: 5.795.574,56
Уплате од партиципације и учешћа осигураника: 5.738,15
РФЗО Плате: 0,00
РФЗО Остале намене: 0,00
РФЗО Лекови и помагала: 0,00
РФЗО Санитетски материјал: 0,00
РФЗО Накнада трошкова превоза: 0,00
РФЗО Енергенти: 0,00
РФЗО Остали трошкови: 0,00
РФЗО Стоматолошка зз: 0,00
Уплате за боловања:  0,00
Уплате за породиљско одсуство:  0,00
Остале уплате: 0,00
Исплаћено: 465.589,99
Стање на дан: 5.335.722,72

 

Извршена плаћања по наменама

Лекови и помагала: 0,00
Медицински и санитетски потрошни материјал: 0,00
Накнада трошкова превоза запослених: 0,00
Енергенти: 0,00
Остали трошкови: 36.409,81
Плате и остала примања запослених: 0,00
Стоматолошки материјал: 0,00
Остали трошкови у стоматологији: 0,00
Исплате за боловања: 0,00
Исплате за породиљско одсуство: 0,00
Набавка медицинске опреме: 0,00
Накнаде за услуге (комуналне, осигурање и УТ): 11.426,42
Порез: 0,00
Остала плаћања: 417.753,76
Укупно: 465.589,99