ИЗАБРАНИ ЛЕКАР

lekarski tim 2

Законом о здравственом осигурању (члан 146) дефинисано је право на избор лекара у дому здравља на подручју боравишта односно матичне филијале здравственог осигурања.

Ко су изабрани лекари?

Осигураници имају право да изаберу свог лекара из области опште медицине, педијатрије, гинекологије и стоматологије.

Списак лекара за које се осигураници могу определити истакнут је на картотекама дома здравља. Изабрани лекар је у редовном контакту са пацијентом и упућен је у његово здравствено стање. Изабрани лекар обавља превентивне и куративне (терапијске) прегледе и дијагностику. Одређује начин и врсту лечења, упућује пацијенте на амбулантно-специјалистичке прегледе или на стационарно лечење, прописује лекове и медицинска средства. Изабрани лекар прати ток лечења и усклађује мишљења и предлоге специјалистичко консултативних служби за даље лечење, води прописану медицинску документацију о здравственом стању и лечењу осигураника.

Како изабрати лекара?

Након избора лекара са листе, осигураник попуњава и потписује формулар о избору лекара (у три примерка) и предаје одговарајућој служби дома здравља. Формулар за избор лекара се може добити у служби дома здравља. Формулар можете преузети на овој страници, одштампати у три примерка и попуњеног предати у дому здравља.

Лекар се бира на период од једне календарске године (од дана избора до 31.12. текуће године). Важност дате изјаве се аутоматски продужава наредне календарске године, све док се пацијент не изјасни о промени изабраног лекара.

Осигураник има право на промену изабраног лекара по истеку текуће календарске године. У случају привремене одсутности изабраног лекара, Дом здравља је у обавези да обезбеди привремену замену осигураниковог изабраног лекара. Уколико осигураник није задовољан својим изабраним лекаром или лекаром који му је додељен као замена, може захтевати промену изабраног лекара и пре истека календарске године, уз навођење разлога промене у изјави.

Преузмите формулар за избор лекара

Погледајте листу изабраних лекара