U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti i kontrole stručnog rada u Domu zdravlja se funkcionalnom principu, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova (Sl. Glasnik RS br. 43/2006) i Statuta Doma zdravlja obrazuju sledeće organizacione jedinice:

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i žena sa polivalentnom patronažom

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena

Odeljenje za polivalentnu patronažu

Služba opšte medicine, sa hitnom medicinskom pomoći i kućnim lečenjem

Odeljenje opšte medicine sa kućnim lečenjem

Odeljenje hitne medicinske pomoći

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Dve Ambulante opšte stomatologije u Beočinu

Zubna tehnika u Beočinu

Ambulanta dečije stomatologije u Osnovnoj školi „Jovan Grčić – Milenko“ Beočin

Ambulante Stomatološke zaštite Čerević i Susek

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Služba laboratorijske dijagnostike svoju delatnost obavlja u sedištu Doma zdravlja u Beočinu.

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i specijalističko konsultativnu delatnost

Odeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije

Odeljenje radiološke dijagnostike

Odeljenje pnuemoftiziološke zaštite

Odeljenje interne medicine

Služba za pravne, ekonomske, finansijske, tehničke i druge poslove

Odeljenje za pravne i ekonomsko finansijske poslove

Odeljenje za poslove transporta, tehničkog održavanja i održavanja higijene